Loading... Please wait...

Our Newsletter


Chinese Patent Medicines

 • chinese medicine
Price:
$19.95
SKU:
b00cpm
Brand:
Weight:
0.90 LBS
Availability:
Usually Ships in 24 Hours
Shipping:
Calculated at checkout
Quantity:


Product Description

Chinese Patent Medicines (English Edition)
Editor-in-Chief: Chen Keji, MD. Editors: Chen Kai MD, Zhang Qunhao MD, Wang Wei MD, Lin Yuxiong MD, Hsia I-Szu Ph.D.
Published by Hunan Science & Technology Press, 1997
Paperback, 416 pages
ISBN: 7535720471

This volume of Chinese patent medicines provides a collection of 355 efficient valuable and most famous prescriptions among Chinese patent drugs. These patent medicines are organized in this book to six categories: medicine for internal diseases, gynecopathy, pediatrics, surgical diseases, the diseases of five sense organs and health care. The introduction of these patent medicines includes their Chinese nomenclature and English translation, their principal ingredients, functions, indications, directions and precautions.

 • aifu nuangong wan (uterus-warming pill with argyi leaf and evodia fruit)
 • angong jiangya wan (resurrecting and antihypertensive pill)
 • angong niuhuang wan (bezoar bolus for resurrection)
 • ankun zanyu wan (pill for multiplying)
 • antai wan (anti-abortion pill)
 • babao kunshun wan (pill for regulating menstruation)
 • baibu zengli wan (bolus for restoring physical strength)
 • badu gao (semifluid extract for drawing out of the pus)
 • bai yao (white drug-powder)
 • baizi yangxin wan (mind-easing tonic bolus with arborvitae seed
 • ban long wan (banlong pill)
 • bannangen chongji (infsion of isatis root)
 • banxia tianma wan (pill with pinellia and gastrodia)
 • baochi san (purging pill)
 • bao he wan (lenitive pill)
 • baoji wan (health pill)
 • bao tai wan (miscarriage-preventing pill)
 • bazheng heji (liquid of eight health restoring)
 • bazhen gao (cake of eight tonics)
 • ba zhen wan (bolus of eight precious ingredients)
 • bazhen yimu wan (eight precious ingredients pill with motherwort)
 • beiqi jing (oral liquid of astragalus root)
 • bie jia jian wan (pill of fresh-water turtle shell)
 • bing peng san (powder of boras and borneol)
 • bixie fenqing wan (separating pill with yam)
 • buhuanjin zhengqi san (wonderful powder for restoring health)
 • buzhong yiqi wan (bolus for reinforcing middle-jiao and replenishing qi)
 • chaihu shugan wan (bupleurum pill for relieving liver-qi)
 • chaihu yin chongji (infusion of bupleurum yin)
 • chaihu zhusheye (injection of bupleurum)
 • chuanxiong chatiao koufuye (oral liquid of chuanxiong mixture)
 • chuanxinlian pian (andrographis tablet)
 • cuiru wan (pill for promoting galactorrhea)
 • da buyin wan (bolus for replenishing vital essence)
 • daige san (powder of indigo and clam shell)
 • da huoluo wan (large pill for activating channels and collaterals)
 • dahuang zhechong wan (pill of fibraurea stem and ground beetle)
 • danggui buxue wan (pill of chinese angelica root invigorating)
 • danggui longhui wan (pill of angelica, gentian and aloes)
 • danle pian (tablet for gall pleased)
 • danzhi xiaoyao wan (ease pill added with moutan bark and capejasmine)
 • da shanzha wan (bigger pill with hawthron)
 • da yuan wan (deep reaching pill)
 • ding chuan gao (plaster for relieving asthma)
 • ding gui san (powder of clove and bark of chinese cassia tree)
 • ding kun dan (bolus for woman diseases)
 • di tan wan (pill for expelling phlegm)
 • di yu huai jiao wan (bolus of sanguisorba root and sophora fruit)
 • dong chuang ling (marvellous plaster for chilblain)
 • dou liang wan (pill of douliang)
 • du huo ji sheng wan (pubescent angelica and loranthus bolus)
 • e jiao (donkey-hide gelatin)
 • e jiao bu xue gao (donkey-hide gelatin paste for replenishing blood)
 • er chen wan (pill with two old drugs)
 • er dong gao (paste of asparagus root and ophiopogen root)
 • er ke qi li san (infantile anti-convulsion powder)
 • er long zuo ci wan (nourishing bill for deafness)
 • er miao wan (pill with two wonderful drugs)
 • er mu ning su wan (pill with fritillary bulb and rhizome of wind-weed for relieving cough)
 • er zhi wan (erzhi pill)
 • e zhang feng yao shui (mixture for tinea unguium)
 • fang feng tong sheng wan (miraculous pill of ledebouriella)
 • fei er wan (fattening baby pill)
 • feng liao xing yao jiu (feng liaoxing medicated wine)
 • fu fang chuan bei jing pian (compound tablet of sichuan fritillary bulb)
 • fu fang dan shen pian (compound tablet of red sage root)
 • fu fang dan shen zhu she ye (compound injection of red sage root)
 • fu fang huang lian su pian (compound tablet of berberine)
 • fu fang zhe gu san (compound powder of chinese francolin)
 • fu kang ning pian (women's health and tranquilizer)
 • fu ke qian jin pian (precious tablet for gynecology)
 • fu ning shuan (suppository for relieving woman disease)
 • fu zi li zhong wan (pill with mankshood for regulating the function of middle jiao)
 • gan mao qing re chong ji (infusion for treating coryza of wind-cold type)
 • gan mao tui re chong ji (cold-fever-treating infusion)
 • gan lu xiao du dan (pill of ganlu for disinfection)
 • ge gen qin lian pian (tablet with pueraria, scutellaria and coptis)
 • ge jie ding chuan wan (pill with gecko for relieving asthma)
 • geng nian an (climacteric syndrome relieving tablet)
 • geng yi wan (purgative pill)
 • gou pi gao (dog-skin plaster)
 • guan xin er hao fang (recipe no. ii for coronary heart disease)
 • guan xin su he wan (storax pill for treating coronary heart disease)
 • gui ling ji (longevity powder)
 • gui lu er jiao wan (tonic bolus with tortoise plastron and antler glue)
 • gui lu er xian gao (semifluid extract of tortoise plastron and antler glue
 • gui pi wan (ginseng spleen-invigorating bolus)
 • gui shao liu jun wan (pill of angelica and peony with six noble ingredients)
 • gui zhi fu ling wan (pill of cinnamon twig and poria)
 • guo gong jiu (medicated wine of guogong
 • han chuan wan (pill for asthma due to cold)
 • he che da zao wan (restorative bolus with placenta)
 • hei xi dan (black tin pill)
 • he ye wan (bolus of lotus leaf)
 • hou zheng wan (pill for throat diseases)
 • huai jiao wan (pill of sophora fruit)
 • huang lian qing wei wan (pill of coptis for dispelling heat in stomach)
 • huang lian shang qing wan (pill of coptis for dispelling upper heat)
 • huan shao dan (pill for restoring yang)
 • huan you (badger fat)
 • hua tuo zai zao wan (huatuo restorative pill)
 • hu bo an shen wan (amber sedative pill)
 • hu gu jiu (medicated wine with tiger bone)
 • hui sheng di yi dan (excellent lifesaving bolus)
 • hui tian zai zao wan (restorative bolus with tremendous powder)
 • hui xiang juhe wan (fennel fruit and tangerine seed pill
 • hu qian wan (strengthening pill)
 • huo dan wan (pill of cabling pachouli and gallbladder)
 • huo luo dan (pill for activating channels and collaterals
 • huo xiang zheng qi wan (pill of agastachis for restoring health
 • huo xue zhi tong san (powder for promoting blood circulation and alleviating pain)
 • jian bu wan (bolus for vigorous walking)
 • jian fei tong sheng pian (marvelous tablet for reducing weight)
 • jian pi fei er pian (tablet for reinforcing the spleen to fatten baby)
 • jiao tai wan (pill for regulating heart and kidney)
 • jia wei bao he wan (modified lenitive pill)
 • jia wei xiao yao wan (modified ease pill)
 • qi ju di huang wan (pill of wolfberry fruit and chrysanthemum)
 • jin bu huang gao (marvelous plaster)
 • jin fang bai du wan (antiphlogistic pill of schizonepeta and ledebouriela)
 • jin gang wan (jingang pill)
 • jin gui shen qi wan (kidney-qi- tonifying pill
 • jin suo gu jing wan (golden lock pill for keeping the kidney essence
 • jin ying zi gao (semifluid extracts of cherokee rose-hip
 • ji sheng shen qi wan (pill for invigorating kidney energy)
 • ji su wan (pill with purple perilla for relieving asthma)
 • jiu hua gao (jiu hua plaster)
 • jiu qi nian tong wan (nine-qi pill for alleviating pain)
 • jiu wei qian huo wan (pill of nine components of notopterygium)
 • jiu xin dan (pill for emergent treating of heart disease)
 • jiu zhuan huang jing dan (pill of siberian solomonseal rhizome)
 • ji xue teng gao (spatholobus stem paste)
 • ju fang zhi bao dan (jufang treasured bolus)
 • ju hong wan (pill with tangerine peel)
 • kai xin shun qi wan (pill for relieving stagnation and smoothing qi)
 • kang shuan zai zao wan (restorative pill of anti-thrombus)
 • kang gu zhi zeng sheng wan (anti-hyperosteogeny pill)
 • kan li sha (sand for dispelling wind and relieving pain)
 • ke li sha jiao nang (capsule for curing dysentery)
 • ke yin wan (pill for treating psoriasis)
 • kou qiang kui yang san (powder for aphthous ulcer)
 • kuan xiong qi wu ji (aerosol for soothing the chest oppression)
 • ku shen shuan (suppository of flavescent)
 • ku zhi ling (nail-like drug for making hemorrhoid necrosis)
 • liang fu wan (pill of lesser galangal and nutgrass flatsedge)
 • liang ge san (powder for cooling diaphragm)
 • liang yi gao (semifluid extract of pilose asiabell root and fleece-flower root)
 • lian qiao bai du wan (forsythia fruit pill for removing toxins)
 • li dan pai shi chong ji (infusion for cholagogic and lithagogue)
 • ling qiao jie du wan (antitoxic pill of antelope's horn and forsythia)
 • ling yang gan mao pian (tablet of antelope's horn for common cold)
 • ling yang qing fei wan (pill with antelope horn for clearing away heat from lung)
 • liu he ding zhong wan (pill for easing the middle jiao)
 • liu jun zi wan (pill of six ingredients)
 • liu qu cha (tea with medicated leaven)
 • liu shen wan (pill of six ingredients with magical effect)
 • liu ying wan (anti-inflammatory pill)
 • liu yi san (six to one powder)
 • liu wei di huang wan (pill of six ingredients with rehmannia)
 • long dan xie gan wan (pill of gentian for purring liver-fire)
 • long mu zhuang gu chong ji (dragon's bone and oyster shell infusion for strengthening bone)
 • lu si ka wan (pertussis bolus)
 • ma ren wan (pill with hemp seed)
 • mei hua dian she dan (mume flower bolus for boil of the tongue)
 • mei su wan (pill of japanese apricot and perilla leaf)
 • meng shi gun tan wan (pill with phlogopite for removing phlegm)
 • min dong jian qu (jianqu from east of fujian)
 • ming mu di huang wan (rehmannia bolus for improving eyesight)
 • mu gua wan (chaenomeles fruit pill)
 • mu xiang bin lang wan (pill with costus root and betel nut)
 • mu xiang shun qi wan (pill with costus root for smoothing qi)
 • nao li qing (tranquilizing bolus)
 • nei xiao lei li wan (pill for treating scrofula)
 • niu huang bao long wan (calming cow-bezoar bolus)
 • niu huang jie du wan (cow-bezoar antitoxic pill)
 • niu huang shang qing wan (cow-bezoar pill for clearing upper heat)
 • niu huang yi jin pian (tablet of cow-bezoar for throat trouble)
 • niu huang qing xin wan (cow-bezoar sedative bolus)
 • niu huang zhen jing wan (cow-bezoar bolus for relieving convulsion)
 • nuan qi gao (plaster for warning navel)
 • nu bao (menstruation-regulating capsule)
 • pian zi huang (anti-inflammatory and analgesia)
 • ping an wan (bolus for peaceful)
 • ping wei wan (peptic pill)
 • qian bai bi yan pian (rhinitis tablet of climbing groundsel and spikemoss)
 • qian lie tong pian (tablet for treating prostatitis and prostatomegaly)
 • qi bao mei ran wan (tonic bolus of seven precious ingredients)
 • qing dai san (powder of natural indigo)
 • qing gong chang chun jiao nang (qing court ever-young capsule)
 • qing gong shou tao wan (qing court shoutao pill)
 • qing guo wan (pill of chinese white olive)
 • qing hao bie jia pian (tablet of wormwood and turtle shell)
 • qing kai ling zhu she ye (injection for clearing away heat)
 • qing liang you (plaster for dispelling warm)
 • qing ning wan (pill for clearing away heat and purgation)
 • qing qi hua tan wan (pill for clearing heat and expelling phlegm)
 • qing xuan pian (tablet for relieving dizziness)
 • qing wen jie du wan (antipyretic and antitoxic pill)
 • qing xin gun tan wan (pill for clearing away heat from heart and removing phlegm)
 • qing yan pian (tablet for throat diseases)
 • qing yin wan (voice clearing pill)
 • qi li san (anti-bruise powder)
 • qi pi wan (pill for activating the spleen)
 • qiong yu gao (jade extract)
 • qi she yao jiu (medicated wine of agkistrodon)
 • qiu li gao (pear syrup)
 • qi wei du qi wan (pill of seven ingredients)
 • qi zao chong ji (infusion of astraglus root and chinese-date)
 • quan lu wan (pill of deer's embryo)
 • qu gu sheng ji san (powder for removing the necrotic tissue and promoting granulation)
 • ren shen gu ben wan (ginseng bolus for strengthening body's essence)
 • ren shen jian pi wan (ginseng spleen-strengthening bolus)
 • ren shen lu rong wan (ginseng and pilose antler bolus)
 • ren shen yang rong wan (ginseng tonic bolus)
 • ren shen zai zao wan (restorative pill of ginseng)
 • ru bi xiao pian (tablet for nodules of breast)
 • sai jin hua du san (excellent toxin-removing powder)
 • san huang gao (plaster of three yellows)
 • san miao wan (pill with three wonderful drugs)
 • san ju gan mao pian (tablet of mulberry and chrysanthemum for common cold)
 • san cai feng sui dan (pill for promoting curing)
 • san shen gao (mulberry paste)
 • she dan chen pi mo (powder with snake bile and dried old orange peel)
 • she dan chuan bei mo (powder of snake bile and sichuan fritillary bulb)
 • she dan chuan bei ye (liquid with snake bile and sichuan fritillary bulb)
 • sheng hua tang (decoction for postpartum trouble)
 • shang shi zhi tong gao (adhesive plaster for relieving sprain, rheumatalgia and myalagia)
 • she dan zhui feng wan (pill of snake bile for expelling wind)
 • sheng mai chong ji (infusion for restoring pulse beating)
 • shen mai zhu she ye (injection of ginseng and ophiopogon root)
 • shen ling bai zhu san (powder of ginseng, poria and bighead atractylodes
 • shen qi chong ji (infusion of ginseng and astragalus)
 • shen su wan (pill of ginseng and perilla)
 • shen yan xiao zhong pian (tablet for detumescence in nephritis)
 • shi hu ye guang wan (eyesight-improving bolus of noble dendrobium)
 • shi quan da bu jiu (tonic medicated wine of ten ingredients)
 • shi quan da bu wan (bolus of ten powerful tonics)
 • shi xiang fan sheng dan (lifesaving pill with ten kinds of fragrant drugs)
 • shi xiang nuan qi gao (plaster with ten kinds of fragrant drugs for warming navel)
 • shi xiao san (wonderful powder for relieving blood stagnation)
 • shou wu wan (pill of fleece-flower root)
 • shun qi xiao shi hua tan wan (pill for smoothing qi, promoting digestion and expelling phlegm)
 • shu gan wan (liver-soothing bolus)
 • shu gan zhi tong wan (tablet for soothing the liver to alleviate pain)
 • shu yu wan (pill of chinese yam)
 • si jun zi wan (pill of four noble drugs)
 • si ni san (powder for treating cold limbs)
 • si shen wan (pill with four miraculous drugs)
 • si zhi xiang fu wan (sizhi pill of cyperus tuber)
 • su he xiang wan (storax pill)
 • sou quan wan (pill for reducing urination)
 • su zi jiang qi wan (chaenomeles fruit pill)
 • tian jin gan mao pian (tianjin cold-treating tablet)
 • tian ma shou wu pian (tablet of gastrodia tuber and fleece-flower root)
 • tian ma tou tong pian (tablet of gastrodia tuber for headache)
 • tian ma wan (pill of gastrodia tuber)
 • tian wang bu xin dan (cardiotonic bolus)
 • tie di wan (iron flute pill)
 • tong jing wan (pill for eliminating dysmenorrhea)
 • tong xuan li fei wan (pill for ventilating the lung)
 • tu su jiu (medicated wine of tusu)
 • wang bi chong ji (infusion for arthralgia-syndrome)
 • wan shi niu huang qing xin wan (bolus of cow-bezoar for clearing heart-fire)
 • wan ying ding (troche of panchrest)
 • wen jing wan (pill for warming channels)
 • wu bei san (powder of fritillary bulb and cuttlebone)
 • wu bi shan yao wan (pill of chinese yam)
 • wu fu hua du dan (toxin-removing bolus)
 • wu jia pi jiu (medicated wine of acanthopanax)
 • wu jia shen chong ji (acanthopanax infusion)
 • wu ji bai feng wan (white phoenix bolus of black-bone chicken)
 • wu ji wan (liver-fire-purging and spleen-stomach-regulating pill)
 • wu li ba han san (powder for expelling cold with force)
 • wu ling wan (five drug pill with poria)
 • wu mei wan (black plum pill)
 • wu ren run chang wan (pill with five kinds of seeds for causing laxation)
 • wu shi cha chong ji (infusion of noon tea)
 • wu zi yan zong wan (multiplying pill of five seed)
 • xia ku cao gao (semifluid extract of prunella)
 • xiang lian wan (pill of costusroot and coptis)
 • xiang sha liu jun zi wan (pill of costus and amomum with six noble ingredients)
 • xiang sha ping wei chong ji (infusion with nutgrass flatsedge and amomum fruit for easing the stomach)
 • xiang sha yang wei wan (pill with nutgrass flatsedge and amomum fruit for well-preserving the stomach)
 • xiao chai hu wan (minor pill of bupleurum)
 • xiao er jiu sou wan (pill of long-standing cough for children)
 • xiao er niu huang san (powder of cow-bezoar for children)
 • xiao jin dan (small golden pill)
 • xiao huo luo dan (small pill for activating channels and collaterals)
 • xiao ke chuan (syrup for relieving cough and asthma)
 • xiao qing long chong ji (minor infusion of green dragon)
 • xiao shuan tong luo pian (tablet of dissolving thrombus and clearing channels)
 • xiao shuan zai zao wan (bolus for removing thrombus to recover functions)
 • xiao wen zhong wan (minor pill for warming the middle jiao)
 • xiao yao wan (ease pill)
 • xiao zhi shuan (suppository for treating hemorrhoid)
 • xi gua shuang (watermelon frost)
 • xi huang wan (pill of cow-bezoar)
 • xi jiao di huang wan (pill of cornu rhinocerotis and rehmanniae)
 • xi lei san (tin-like powder)
 • xing nao jiang ya wan (consciousness-restoring and antihypertensive pill)
 • xing su zhi ke chong ji (infusion with apricot and purple perilla for arresting cough)
 • xing xiao wan (pill for relieving swelling)
 • xin huang pian (new type tablet of anti-inflammatory and analgesia)
 • xiong ju shang qing wan (pill of chuanxiong and chrysanthemum for clearing upper heat)
 • xiong shi wan (pill for being "strong lion")
 • xi tong wan (pill of paulswort and harlequin)
 • xi xian feng shi wan (pill of paulswort for expelling wind-cold)
 • xi xian wan (pill of paulswort)
 • xuan mai jie gan chong ji (infusion of scrophularia, ophiopogon, platycodor and liquorice)
 • xue fu zhu yu wan (pill for removing blood stasis in the chest)
 • yang xue sheng fa jiao nang (capsule for nourishing the blood and promoting the growth of hair)
 • yang he wan (bolus for strengthening yang)
 • yang shen wan (capsule of root of american ginseng)
 • yan shou dan (life-prolonging pill)
 • yi cha ling jiao qi shui (excellent lotion for tinea pedis)
 • yi xian wan (pill for epilepsy)
 • yi mu cao liu jin gao (semifluid extract of motherwort)
 • yi mu pian (tablet of motherwort)
 • yin chen wu ling wan (pill of wormwood and five drugs with poria)
 • yi nian jin (indigestion powder)
 • yi niao san (powder for enuresis)
 • yin qiao jie du wan (antitoxic bolus of honeysuckle flower and forsythia)
 • yin huang kou fu ye (oral liquid of honeysuckle flower and scutellaria)
 • yi yuan san (powder for restoring health)
 • you gui wan (yougui bolus)
 • yuan hu zhi tong pian (table of corydalis tuber for alleviating pain)
 • yue ju bao he wan (lenitive pill for relieving stagnancy)
 • yue ju er chen wan (pill of two old drugs for relieving stagnancy)
 • yue ju wan (pill for relieving stagnancy)
 • yu ping feng wan (jade-screen pill)
 • yu feng ning xin pian (tablet for expelling internal wind to relieve mental stress)
 • yu quan wan (diabetes pill)
 • yu zhen san (powder with marvelous effect)
 • zang lian wan (bolus for hematochezia)
 • zhen he ling pian (tranquilizing tablet with pearl)
 • zhen qi fu zheng chong ji (infusion of astragalus root and glossy privet)
 • zhen zhong wan (zhenzhong pill)
 • zhen zhu san (pearl powder)
 • zhi bai di huang wan (pill of phellodendrom bark and moutan bark)
 • zhi dai wan (leukorrhagia-relieving pill)
 • zhi shi dao zhi wan (pill with immature bitter orange for removing stagnancy)
 • zhi shi xiao pi wan (pill with immature bitter orange for disintegrating masses and relieving stuffiness)
 • zhi sou wan (pill for relieving cough)
 • zhong man fen xiao wan (pill of relieving the fullness in the abdomen)
 • zhou che wan (pill for relieving ascites)
 • zhou shi hui sheng dan (zhou's pill for rescuing life)
 • zhuang yao jian shen wan (loins-strengthening and kidney-invigorating bolus)
 • zhui feng gao (rheumatalgia-relieving plaster)
 • zhu huang san (powder of pearl and cow-bezoar)
 • zi he che fen (powder of placenta)
 • zi jin ding (zijin troche)
 • zi sheng wan (supplying pill)
 • zi xue san (purple snowy powder)
 • zuo gui wan (kidney-yin-tonifying bolus)
 • zuo jin wan (liver-fire-purring and stomach-regulating pill)

书名: 中国中成药 英文版
作者: 陈可冀主编
出版社: 湖南科学技术出版社
出版日期: 1997-01-01
ISBN: 7535720471

Other Details

ISBN:
7535720471

Find Similar Products by Category


comments powered by Disqus

Add to Wish List

Click the button below to add the Chinese Patent Medicines to your wish list.

You Recently Viewed...premium reishi extract discount offer